Fikk du med deg møte i kommunestyret 22.09?

KommuneTV 2


Vi har installert to kamera i kommunestyresalen og du vel sjølv kva kamera du ønskjer å sjå. Om du ønskjer å vite fleire detaljar om ei sak, kan du enkelt trykkje på tilhøyrande sakspapir.

>>> Tykk her for å sjå sendinga frå møtet i kommunestyret

På sakslista står mellom anna desse sakene:

  • ROS-Analyse for brannordninga i Haram
  • Etablering av ladestasjoner for elektriske kjøyretøy
  • Omsorgssenter på Eidet - husleige
>>> Trykk her for å sjå sakslista og sakspapira til møtetNyheiter
KommuneTV 2

Det vert halde eit ekstraordinært  møte i Haram kommunestyre torsdag 29. september  2016  kl. 16.30 i Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg, 2. etg.


På møtet vil saka Nytt tenestehus – vurdering av klagesak bli behandla.


Vebjørn Krogsæter
ordførar

Kunngjeringar og høyringar

I samsvar med Plan- og bygningslova vert det med dette
varsla om oppstart av reguleringsarbeid.
Området ligg på gbnr. 97/6 i Vatnedalen mellom travbana og Storelva.

Opplysningar og innspel som kan vere til hjelp i planarbeidet kan rettast til
Ha-Plan AS, Strandgata 44A, 6270 Brattvåg innan 1. november 2016.

kreft og trening

Har du, og slit du med etterverknader etter alvorleg kreftsjukdom og behandling? Treng du hjelp og rettleiing for å kome i gang igjen i kvardagen? Då håper vi at dette kan vere noko for DEG og at DU tek turen!

Her kan du treffe andre i liknande situasjon og kan få utveksle erfaringar.

Solfrid Rogne Johansen deltek på møtet. Ho arbeider som refleksolog, personleg trenar og kostrettleiar og har spesialkompetanse innan kreftrehabilitering.

Enkel servering.

Tidspunkt: Onsdag 21. september klokka 17.00 – 19.00
Stad: ID-huset, Brattvåg, Dagsenteret 5. etasje (ved sidan av N`joy frisør)


Velkomne!


Arr: Kreftkoordinatorane i Haram

Oversikt

Næringslivet i Haram og Sandøy har engasjert Deloitte til å lage ein rapport om økonomien i Nordøyvegprosjektet. Initiativet kom frå I P Huse AS og Rostein AS som begge står som oppdragsgjevar.


>>> Les rapporten her

Kjetil Heggdal er frå 1. sept. 2016 tilsett som dagleg leiar ved Ingebrigt Davik-huset KF.   Kjetil er 37 år, busett i Brattvåg, og har erfaring innafor næringsliv, leiing og kultur. I tillegg til hans erfaring og kompetanse har vi lagt vekt på hans personlege eigenskapar og tankar om korleis føretaket skal drivast vidare. Vi ser fram til eit godt samarbeid og har tru på ei god framtid for kulturhuset vårt.

Interessa for stillinga har vore stor og styret er godt nøgd med at Kjetil Heggdal har takka ja til stillinga.

Styret vi takke noverande daglege leiar Inger Johanne Ruset, som  skal over i ny jobb i Oslo, for godt samarbeid i den tida ho har vore her.
I  møte i kommunestyret 22.06.16 blei det gjort følgjande vedtak i saka om kommunereforma:

Vedtaket blei gjort med 15 (AP, SP, KRF og MDG)  mot 12 røyster 

  1. På grunnlag av framforhandla intensjonsavtale og resultat av folkerøystinga, vil Haram kommunestyre gå inn for ei samanslåing med Sandøy kommune. Ei avklaring om at Nordøyvegen vert bygd er ein føresetnad for dette alternativet.
     
  2. Dersom Haram- Sandøy alternativet syner seg å verte mindre aktuelt, vil kommunestyret gå inn for å halde fram som eiga kommune.
     
  3. I intensjonsavtalen med Sandøy kommune står det at det er formannskapa i dei to kommunane som skal vere fellesnemd. Dette er ikkje likeverdig då det er fleire medlemmer i Haram. Haram kommunestyre meiner dette bør justerast og vil velje 5 medlemmer frå Haram formannskap til denne nemnda, slik at talet på medlemmer vert likt.   

Søkemotor

Haram kommune Storgata 19
6270 Brattvåg
E-post : postmottak@haram.kommune.no
Telefon
: 70 20 75 00

Faks
: 70 20 75 01
Org.nr.
: 964 980 810
Kommunenr.
: 1534
Opningstid
: 08:00 - 15.30

Søk

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Kontrast

(KontrastToggle)

Aktuelle lenker

 
 
Haram kommune: Storgata 19, 6270 Brattvåg      Telefon : 70 20 75 00