Ut på garden

”Ut på garden” er eit kommunalt lavterskel arbeidstilbud. Det har  lav terskel og høg fleksibilitet for dei som deltek.  Det vert lagt til rette for meistringsopplevingar ut frå den einskilde sine behov og føresetnadar.

For mange kan dette vere første steg over i andre arbeidstiltak eller tilbake i ordinær jobb. For andre kan det vere ein stad å treffast og gjere noko meiningsfullt!

Målgruppa fortilbodet  er personar som av ulike grunnar fell utanfor eksisterande arbeids- og aktivitetstilbod.

For meir informasjon og eventuell søknad om plass,
ta kontakt med Tove Sønderland på telefon 70 20 76 38/ 97 50 13 29

 
Sist endra 11.01.2018