Ut på garden

”Ut på garden” er eit kommunalt lavterskel arbeidstilbud. Det har  lav terskel og høg fleksibilitet for dei som deltek.  Det vert lagt til rette for meistringsopplevingar ut frå den einskilde sine behov og føresetnadar.

For mange kan dette vere første steg over i andre arbeidstiltak eller tilbake i ordinær jobb. For andre kan det vere ein stad å treffast og gjere noko meiningsfullt!

Målgruppa fortilbodet  er personar som av ulike grunnar fell utanfor eksisterande arbeids- og aktivitetstilbod.

Korleis søkje om tilbodet?

Du kan sjølv søkje ved å bruke Team for psykisk helse og rus sitt søknadsskjema. Dette finn du ved å klikkepå lenka under:

Lenke til rettleiing og søknadsskjema finn du her

 

For meir informasjon kan du ta kontakt med Tove Sønderland på telefon 975 01 329.

 
Sist endra 22.02.2019

Kontaktpersonar

Tove Sønderland

Ruskonsulent
Telefon : 975 01 329
E-post : Send e-post