Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i familiar med lav inntekt

Offentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjonar kan søke om tilskot frå Bufdir for å legge til rette for at barn og ungdom i familiar med lave inntekter kan ta del i organiserte aktivitetar på linje med andre barn

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom mellom barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre muligheitene for at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikkje stillast krav om kunnskap, politisk ståstad eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbodet skal så langt det er råd ha lave eller ingen kostnader.

 

Knutepunktfunksjon

Kommunar som får tilskot gjennom denne ordninga skal ha ein knutepunktfunksjon. Knutepunktfunksjonen er kommunen sine kontaktpersonar for frivillige organisasjonar som jobbar med inkludering av barn i målgruppa. Knutepunktfunksjonen skal:
  • Ha ei oversikt over, og bidra til å koordinere det frivillige og offentlege arbeidet i kommunen som er retta mot målgruppa.
  • Samle kunnskap om lokale tilhøve knytt til barna i lavinntektsfamiliane, dele erfaringar og samarbeide med frivillige og andre som jobbar med fagområdet.

Knutepunktfunksjonen i Haram 

Knutepunktfunksjonen i Haram er representert ved

 
Sist endra 23.11.2018