Heimkonsulent / Miljøterapi (barn frå 0-18 år)

Heimkonsulent skal gje forelde rådgjeving i heimen. Det skal vere konkret rådgjeving tilpassa den enkelte sine behov. Målsettinga er å fremje foreldre si mogleghet for læring, meistring og personleg ansvar. 

 

Heimkonsulenten kan gje rådgjeving i høve til

  • grensesetting
  • struktur
  • samspel med barnet
  • praktisk bistand. 
Heimkonsulenten kan også gje råd i vanskelege livssituasjonar, bidra og støtte barn og unge til å kommunisere 
om vanskelege tilhøve i heimen, samt hjelp til å lære ADL-ferdigheiter. ADL står for dagleglivet sine aktivitetar og kan definerast som gjeremål vi utfører dagleg, som til dømes matlaging, husstell, struktur og hygiene. 

 

Sist endra 17.11.2016

Kontaktpersonar

Laila Grytten

Telefon : 482 13 266
E-post : Send e-post