Arealoverføring

Areal kan overførast mellom tilgrensande matrikkeleiningar utan at arealet blir oppretta som eiga matrikkeleining.

Før slik arealoverføring kan matrikkelførast, må det vere gitt løyve som for oppretting av ny matrikkeleining. Det må dessutan liggje føre nødvendige fråsegner om overdraging av eigedomsrett, og om pantefråfall og konsesjonar for det aktuelle arealet.

Det må søkjast om deling av grunneigedom for å gjennomføre ei arealoverføring.

Sakhandsamingstid

Sakshandsamingstid for delingssaker er inntil 12 veker frå søknaden er komplett. Dette føreset at søknaden er i samsvar med gjeldande reguleringsplan.
Sakshandsamingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 veker.

Pris

Sist endra 24.04.2018

Kontaktpersonar

Sindre Sæter

Oppmåling
Telefon : 948 83 022
E-post : Send e-post