Ergoterapitenesta i Haram

Ergoterapi handlar om å hjelpe menneske til å meistre kvardagsaktivitetar ut frå eigne føresetnader. Den kommunale ergoterapeuten hjelper den som har ei funksjonshemming med tilrettelegging i kvardagen; daglege gjeremål, trening, hjelpemiddel eller andre tilpassingar.

 

 

Kva kan tenesta tilby?

Ergoterapeuten kan mellom anna hjelpe til med:

  • Funksjonsvurdering og eventuelt funksjonstrening etter tilvising frå lege, brukar sjølv eller andre samarbeidspartnarar 
  • ADL-trening (Aktivitetar i DaglegLivet) 
  • Vurdering av hjelpemiddelbehov og tilrettelegging av tekniske hjelpemiddel i heim, skule/skulefritidsordning, barnehage og fritid 
  • Opplæring, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel 
  • Råd og rettleiing i forhold til utføring av aktivitetar i dagleglivet 
  • Vere kontaktperson i forhold til Hjelpemiddelsentralen i fylket  

 

Kven kan få tilbod om ergoterapi?

Ergoterapi er eit tilbod til menneske i alle aldrar og livsfasar som av ulike grunnar har vanskar med å utføre daglege aktivitetar, eller som står i fare for å få det. 

Tenesta er eit tilbod til personar som bur eller oppheld seg i kommunen - både heimebuande og personar som bur eller mellombels oppheld seg i institusjon

 

Kvar finn du oss?

Ergoterapitenesta sitt kontor ligg i 2. etasje i kommunehuset

Telefon: 70 20 76 64 / 99 26 45 41
Kontortid: Mån - fre (08:45 - 14:45)

 

Korleis søkje?

Henvising til ergoterapitenesta skjer vanlegvis gjennom helsepersonell, institusjon, fysioterapeut, skule/PPT osv, men brukar kan også sjølv ta direkte kontakt med tenesta per telefon ved behov for ergoterapivurdering.

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis

 

 

 

Sist endra 07.11.2016

Kontaktpersonar

Kristin Molt Korsnes

Einingsleiar - Helsetenester
Telefon : 70207681/48272159
E-post : Send e-post

Synnøve Olsen

Kommuneergoterapeut
Telefon : 70207664/99264541