Brukarkoordinator og individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) er eit tilbod til deg som mottek hjelp frå to eller fleire instansar, og som har behov for koordinerte tenester.  
Ordninga med IP er frivillig.
 
Sjølv om ein ikkje ønskjer å få utarbeidd ein individuell plan, kan ein likevel be om å få oppnemnd ein brukarkoordinator. Koordinator skal sørgje for nødvendig oppfølging, samordning av tenestetilbod og framdrift i arbeidet med ein eventuell plan. 

Kven kan ha behov for individuell plan?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester, har rett til å få utarbeidd ein IP dersom dei ønskjer det.
Dette kan gjelde for personar

  • som på grunn av skade eller sjukdom har eit brått fall i evna til å fungere i dagleglivet.
  • som har gradvis fall i funksjonsevna over lengre tid.
  • med kroniske sjukdommar.
  • med fysiske, psykiske eller sosiale vanskar.
  • med medfødd funksjonssvikt.

Planen skal vise måla dine og ønskje for i dag og fram i tid. Dokumentet er eit verktøy og ein metode for samhandling mellom deg og dei ulike hjelparane.

 Koordinerande eining:
  • Har overordna ansvar for arbeid med IP, oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator.
  • Er samansett av personar frå ulike tenestestader.
  • Skal bidra til at dei ulike tenestene innan habilitering og rehabilitering fungerar saman.
Sist endra 08.11.2018

Kontaktpersonar

Koordinerande eining

E-post : Send e-post

Tildelingskontoret i Haram

Telefon : 91515996/47711290
E-post : Send e-post