Hjelp i heimen

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng hjelp på ulike måtar. Under finn du ei oversikt over ulike tenester som kommunen kan tilby.                             

 • Heimesjukepleie / helsehjelp:
  Hjelp og rettleiing til eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting som bur i eigen bustad
   
 • Heimehjelp / praktisk bistand og opplæring:
  Eit tilbod til personar som er avhengig av hjelp i kvardagen på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller andre årsaker
   
 • Kvardagsrehabilitering:
  Eit tilbod til deg som ønskjer å vere aktiv og bu i eigen bustad, og som har eit rehabiliteringspotensiale.
   
 • Tryggleiksskapande tiltak:
  Til dømes bruk av velferdsteknologi og anna varslingssystem som tryggleiksalarm
   
 • Brukarstyrt personleg assistent (BPA):
  Om du har ei funksjonsnedsetting og treng hjelp i kvardagen, kan du søkje om brukarstyrt personleg assistanse (BPA). 
   
 • Omsorgsløn:
  Blir gitt til privatpersonar som har eit særleg tyngande omsorgsarbeid i heimen. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorg for sine næraste
   
 • Hjelpemiddel:
  Utlån av hjelpemiddel er eit tilbod til personar som grunna sjukdom eller nedsett helse kan ha nytte av hjelpemiddel for å greie daglege gjeremål, og for å kunne vere meir sjølvstendig i eige liv.
  >>> Her finn du  meir informasjon om utlån av hjelpemiddel  
   

 

 
Sist endra 08.11.2018

Kontaktpersonar

Tildelingskontoret i Haram

Telefon : 91515996/47711290
E-post : Send e-post