Hjelp i heimen

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng hjelp på ulike måtar. Under finn du ei oversikt over ulike tenester som kommunen kan tilby.                             

 

 • Heimesjukepleie / helsehjelp:
  Hjelp og rettleiing til eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting som bur i eigen bustad
   
 • Heimehjelp / praktisk bistand og opplæring:
  Eit tilbod til personar som er avhengig av hjelp i kvardagen på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller andre årsaker
   
 • Tryggleiksskapande tiltak:
  Til dømes bruk av velferdsteknologi og anna varslingssystem som tryggleiksalarm
   
 • Brukarstyrt personleg assistent (BPA):
  Om du har ei funksjonsnedsetting og treng hjelp i kvardagen, kan du søkje om brukarstyrt personleg assistanse (BPA). For å få BPA må du vere i stand til å vere arbeidsleiar for assistentane dine.
   
 • Omsorgsløn:
  Blir gitt til privatpersonar som har eit særleg tyngande omsorgsarbeid i heimen. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorg for sine næraste
   
 • Middagslevering:
  Dette er eit tilbod om middag levert i heimen. Tilbodet er til deg som ikkje kan lage eller varme deg ferdiglaga middag. Tilbodet er behovsprøvd og ei ordning for å bidra til betre ernæring for den som ikkje kan klare å lage middag sjølv
   
 • Hjelpemiddel:
  Utlån av hjelpemiddel er eit tilbod til personar som grunna sjukdom eller nedsett helse kan ha nytte av hjelpemiddel for å greie daglege gjeremål, og for å kunne vere meir sjølvstendig i eige liv.
  >>> Her finn du  meir informasjon om utlån av hjelpemiddel  
   

 

 

 

Sist endra 20.09.2017

Kontaktpersonar

Eli Fjelle

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 290
E-post : Send e-post

Heidi Seth

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 173
E-post : Send e-post