Prisar på pleie- og omsorgstenester i Haram kommune

► Omsorgsbustader ved Haram omsorgssenter kr 6 615,-
Tillegg for straum kr 640,-
Tillegg for kabel-tv kr 150,-

►Eidet omsorgssenter   
Bustad i bogruppe - husleige inkl straum kr 7 500,-/mnd
Leilegheit - husleige inkl straum kr 9 500,-/mnd
Fullkost kr 170,-/døgn
Andre utgifter (handdukar, laken/dynetrekk, vaskemiddel, toalettpapir, lyspærer m.v.) kr 500,-/mnd

I følgje vedtak i kommunestyret, vert husleiga til omsorgsbustader årleg regulert etter same indeks som andre kommunale husvære.

 
 
► Andre takstar  
Heimehjelp (ev abonnement - sjå eige punkt nedanfor) kr 360,- per time
Tryggleiksalarm kr 300,- pr mnd
Installasjonsgebyr - tryggleiksalarm kr 530,-
Middag kr 100,- pr middag
Frukost på institusjon kr 45,-
Kveldsmat på institusjon kr 45,-
Dagopphald/middag med transport kr 175,- pr dag
Kaffi/kake på dagsenter kr 20,- pr dag
Korttidsopphald kr 155,- pr døgn
 
► Langtidsopphald på institusjon  
Eigendel vert fastsett etter fast prosentdel av følgjande inntekter (etterbereknast etter skatteoppgjeret):
 
Grunnbeløpet i Folketrygda (G) fråtrekt fribeløp kr 8 000,- 75 %
Andre inntekter (renter og avkasting) 85 %
 
► Abonnement på heimehjelp
Betalingssatsen vert fastsett på grunnlag av husstanden si netto skattbare inntekt før særfrådrag.
Grunnbeløp i folketrygda er pr. 01.05.16 er kr 92 576,- pr. år

      Betaling pr mnd
Inntekt inntil 2G ---------- 185 152,- kr 200,- 
2G - 3G 185 152,- 277 728,- kr 1 020,-
3G - 4G 277 728,- 370 304,- kr 1 740,-
4G - 5G 370 304,- 462 880,- kr 2 360,-
Over 5G 462 880,- ---------- kr 3 580,-

Ingen skal betale meir enn kommunen sin kostpris pr time som for tida er kr 360,- for heimehjelp.
Eigendelen for heimehjelp med samla skattbar nettoinntekt før særfrådrag inntil 2G, blir endra kvart år av Helse- og omsorgsdepartementet.
Sist endra 18.01.2018