Prisar på pleie- og omsorgstenester i Haram kommune

► Omsorgsbustader på Vatne (ved gamle Vatne sjukeheim)
 
Husleige kr 6 800,-
Tillegg for straum kr 785,-
Tillegg for parabol kr 130,-
 
► Omsorgsbustader på Longva (ved Haram kvileheim)  
Husleige  kr 6 800,-
Tillegg for straum kr 785,-

► Omsorgsbustader ved Haram omsorgssenter  
Husleige kr 6 800,-
Tillegg for straum kr 785,-
Tillegg for kabel-tv kr 175,-

►Eidet omsorgssenter   
Bustad i bogruppe - husleige inkl straum kr 7 600,-/mnd
Leilegheit - husleige inkl straum kr 9 625,-/mnd
Fullkost kr 177,-/døgn
Andre utgifter (handdukar, laken/dynetrekk, vaskemiddel, toalettpapir, lyspærer m.v.) kr 520,-/mnd
 
I følgje vedtak i kommunestyret, vert husleiga til omsorgsbustader årleg regulert etter same indeks som andre kommunale husvære.

 
 
► Andre takstar  
Heimehjelp (ev abonnement - sjå eige punkt nedanfor) kr 375,- per time
Tryggleiksalarm kr 325,- pr mnd
Installasjonsgebyr - tryggleiksalarm (eingongsavgift) kr 650,-
Middag levert til heimebuande kr 100,-
Frukost på institusjon kr 50,-
Kveldsmat på institusjon kr 50,-
   
Dagopphald med lunsj eller middag og transport kr 180,- pr dag
Dagopphald utan lunsj eller middag og transport kr 50,- pr dag
Kaffi/kake på dagsenter kr 50,- pr dag
Korttidsopphald på institusjon kr 160,- pr døgn
 
► Langtidsopphald på institusjon  
Eigendel vert fastsett etter fast prosentdel av følgjande inntekter (etterbereknast etter skatteoppgjeret):
 
Grunnbeløpet i Folketrygda (G) fråtrekt fribeløp kr 8 000,- 75 %
Andre inntekter (renter og avkasting) 85 %
 
► Abonnement på heimehjelp
Betalingssatsen vert fastsett på grunnlag av husstanden si netto skattbare inntekt før særfrådrag.
Grunnbeløp i folketrygda er pr. 01.05.16 er kr 93 634,- pr. år

      Betaling pr mnd
Inntekt inntil 2G ---------- 187 268,- kr 205,- 
2G - 3G 187 268,- 280 902,- kr 1 060,-
3G - 4G 280 902,- 374 536,- kr 1 810,-
4G - 5G 374 536,- 468 170,- kr 2 455,-
Over 5G 468 170,- ---------- kr 3 623,-

Ingen skal betale meir enn kommunen sin kostpris pr time som for tida er kr 375,- for heimehjelp.
Eigendelen for heimehjelp med samla skattbar nettoinntekt før særfrådrag inntil 2G, blir endra kvart år av Helse- og omsorgsdepartementet.
Sist endra 30.04.2018