Samfunnssikkerheit og beredskap

Samfunnssikkerheit handlar om samfunnet si evne til å ta vare på liv og helse, og dekke grunnleggande behov for innbyggjarane, samt oppretthalde viktige samfunnsfunksjonar under ulike påkjenningar.

Ein av dei viktigaste funksjonane til kommunen sin kriseplan er å syte for at kriseleiinga tek i bruk alle tilgjengelege ressursar for å normaliseresere situasjonen ved ei uønska hending. 

God samfunnssikkerheit føreset førebygging av uønskte hendingar, og beredskap som reduserer skadeverknadane når noko likevel går gale.

Kommunane er ein viktig del av den totale samfunnsberedskapen.
 

Kontaktpersonar

Vidar Tolås

Beredskapskontakt
Telefon : 416 66 631
E-post : Send e-post