Psykososialt kriseteam

Kriseteamet  i Haram kommune skal aktiverast dersom akutte hendingar utløyser behov for omsorg og psykososiale støttetenester som er større enn det som den enkelte sine nettverk og kommunen sine ordinære tenester kan handtere.

Døme på relevante hendingar/situasjonar: 
  • Ulykke med alvorleg skade eller dødsfall
  • Brann med alvorleg skade eller dødsfall
  • Sjølvmord
  • Større alvorlege hendingar og katastrofer

 

 

 
Varslingsliste: psykososialt kriseteam
1 Leiar, psykososialt kriseteam  Kristin M Korsnes 70 20 76 81 482 72 159
2 Leiar Kriseleiinga Vebjørn Krogsæter 70 20 75 33 907 41 889


Leiar for omsorgsberedskapsgruppa kallar inn dei ressursane som situasjonen krev (t.d. prest, fastlege, psykiatrisk sjukepleiar, og helsesøster). Desse utgjer då kriseteam for den aktuelle hendinga. 

Omsorgsberedskapsgruppa skal vere eit akutt krisetilbod, og skal så snart det er forsvarleg overlate oppfølging til ordinært tenesteapperat etter ein plan som gruppa og ordinært tenesteapperat er blitt einige om og som er vidareformidla til dei berørte og deira pårørande innan aktiv krisearbeid vart avslutta.

 

 

Sist endra 07.06.2017

Kontaktpersonar

Kristin Molt Korsnes

Einingsleiar - Helsetenester
Telefon : 482 72 159
E-post : Send e-post