Korleis levere omsetningsoppgåve?

 For å levera oppgåva, gå til sida Omsetningsoppgåve og bevillingsgebyr, der du finn lenke til digitalt skjema.

Bevillingshavarar med fleire bevillingar må sende inn eitt skjema for kvar enkelt sals- eller skjenkestad. Skjemaet fyllast ut av styreleiar eller dagleg leiar i selskapet. Personar med fullmakt kan og sende inn skjemaet.
 
Alle verksemder med salsløyve skal levera omsetningsoppgåve 1.mars kvart år. I tillegg skal det leverast oppgåve for:
 
  • Ny verksemd - Viss staden har ny bevilling med drift frå dette året, skal det berre verta oppgitt forventa omsetning. Bevillingshavar må sende inn omsetningsoppgåva så snart bevilling er innvilga. Det er ikkje naudsynt med revisorstadfesting.
     
  • Avvikling eller sal av verksemd - Bevillingsgebyret løper heilt til bevillinga vert sagt opp. Oppseiing av bevilling sendast til postmottak@haram.kommune.n . Viss sals- eller skjenkestaden vert avvikla eller selt, skal omsetningsoppgåva sendast inn så snart endelege omsetningstal er klare. Bevillingshavar må uansett sende inn omsetningsoppgåve med informasjon om verkeleg omsetning, som avreknast mot tidlegare innbetalt gebyr.
     
  • Drift på tidlegare eigar si bevilling - Den nye eigaren kan drive på tidlegare eigar si bevilling i inntil fire månadar frå overdraginga fann stad, medan søknad om ny bevilling behandlast. Bevillingshavar må sende omsetningsoppgåve innan 14 dagar etter at søknad er sendt. Økonomiavdelinga sender faktura basert på forventa omsetning.

Vedlegg som må følgje med oppgåva

Utan desse vedlegga reknast omsetningsoppgåva som ikkje levert:
  • Fullmakt, dersom du ikkje er dagleg leiar eller styreleiar i selskapet. 
Sist endra 06.02.2018

Kontaktpersonar

Elin Moen

Leiar for forvaltning / politisk sekretær
Telefon : 958 26 272
E-post : Send e-post