Påbygg, tilbygg eller kjellar

Det er ikkje nødvendig å søkje om å føre opp tilbygg på inntil 15 m2. Tilbygg er bygg som utvider bygninga si grunnflate og vert bygd på bakken. Slike tilbygg skal ikkje innehalde rom for varig opphald eller bustadføremål, og må ha ein avstand frå nabogrensene på minimum 4,0 meter. 

Døme på tilbygg som er unntatt søknadsplikt, er terrasse, veranda og liknande, opent overbygd inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Finn ut om du må søkje om ditt byggetiltak her (DiBK sin vegvisar)

Du kan søkje på eiga hand

Dersom det er eitt enkelt tilbygg med bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) under 50 m2 kan du stå ansvarleg for tilbygget sjølv og søkje kommunen. Tilbygget kan i tillegg ha kjellar.

Du må søkje med hjelp frå fagfolk

Dersom du skal bygge eller rive eit påbygg, eller tilbygg med samla bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) større enn 50 kvadratmeter, eller du skal bygge under eksisterande bygning, må du ta kontakt med fagfolk som kan stå ansvarleg og søkje for deg (ansvarleg søkjar).
 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har lista opp firma med sentral godkjenning.
 

Kva avgrensingar gjeld på eigedomen?

Kommune- / reguleringsplan
Det vil vere avgrensingar i kommune- eller reguleringsplan på kva du kan bygge. Dette kan t.d. vere byggegrenser, avgrensing i storleik, høgde, takvinkel o.l.

Sjekk at tiltaket er innafor desse avgrensingane før du går i gang med planlegginga. 
 
Dersom du skal byggje utover det arealplanane seier, må du søkje om dispensasjon

 

Plassering av tilbygget

  • Er det byggegrenser i reguleringsplanen, skal bygningen ligge innafor desse.
  • Dersom det ikkje er byggegrenser på kartet, skal bygningen i utgangspunktet plasserast 4 meter frå nabogrense, jf. plan- og bygningslova § 29-4. 
Skal du bygge langs ein veg?
  • Dersom eigedomen din ligg langs fylkesveg, må du sjekke med Statens vegvesen kva for retningsliner som gjeld for avkøyring og byggegrense for din eigedom. 
  • Dersom eigedomen ligg langs ein kommunal veg, må du sjekke dette med kommunen.
 

 

 
Sist endra 26.09.2016