Publisert 08.12.2017
Storgata i Brattvåg

Haram kommune skal 1. januar 2020 bli ein del av nye Ålesund kommune. Det er fem kommunar som skal slå seg saman: Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. Den nye kommunen vil få om lag 65 000 innbyggarar, og blir den største kommunen mellom Bergen og Trondheim. 

Når fem kommunar skal slå seg saman vil det vere fleire gater med same namn, eller namn som er så like at dei må endrast.

Publisert 06.12.2017
Temamøte oppvekstsstruktur - Event fb.jpg

Ad-hoc utvalet har kome med framlegg til kommunestyret om framtidig oppvekstsstruktur i Haram. Du finn framlegget og sakspapir elles lengre nede i artikkelen. Det vert åpna for å kome med supplerande høyringsuttalar fram til kommunestyremøtet 14.12.17
 
Publisert 23.11.2017
Illustrasjonsfoto
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har no ute den nasjonale tilskotsordninga mot barnefattigdom for 2018. Tilskotsåret vert rekna frå 01. mars 2017 til 01. mars 2018.
Publisert 07.11.2017
Kunngjering Rønstad.jpg

Haram kommunestyre godkjende med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 forslag til detaljplan for Hyttefelt Rønstad- delar av gbnr 19/3 datert 07.09.2017 med føresegner og tilhøyrande dokument i KS- sak 081/17. Formålet med planen er å leggje til rette for bygging av fritidsbustader med tilhøyrande anlegg og felles tilkomst frå eksisterande veg. 

 

Publisert 09.10.2017
Kulturpris

Vi har svært mange eldsjeler og lag/foreiningar i bygdene våre som er med på å gjere Haram kommune til ein fantastisk kommune å bu i.

Haram kommune har to prisar som vert delte ut kvart år. Kulturprisen i Haram (kr 15.000,-) og Ungdommens kulturpris i Haram (kr 5.000,-).