Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 11.10.2019
Kulturpris

Vi har svært mange eldsjeler og lag/foreiningar i bygdene våre som er med på å gjere Haram kommune til ein god kommune å bu i.

Haram kommune har to prisar som vert delte ut kvart år. Kulturprisen i Haram (kr 15.000,-) og Ungdommens kulturpris i Haram (kr 5.000,-).
 
No kan du sende inn forslag på kven som bør få desse prisane for 2019!
Publisert 11.10.2019
Spelemidlar

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar kan søkje om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

Publisert 27.09.2019
Lovetanneng ved naustrekkja pa Ulla.jpg

Fast utval for plansaker godkjende i sak 042/19 den 24.09.2019 at forslag til kommuneplanen sin arealdel for Haram kommune vert lagt ut til 2. høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova §11-14. 

Publisert 27.09.2019
Skodje-Foto PederOttoDybvik.jpg

Fire forskrifter blir no lagt ut til høyring i kommunane i nye Ålesund. Det gjeld gebyr for saker som gjeld forureirng, brenning av avfall, nedgravne oljetankar og feitthaldig avløpsvatn i avløp. Høyringsfristen er 11. november.

Publisert 26.09.2019
Eldredagen 2019 - plakat.jpg