Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 16.08.2019
Fole kjekt å møtast side 1

Publisert 11.07.2019
Skjermbilde3.png

Haram kommune godkjende den 20.06.2019 i UPL vedtak – 032/19 at forslag til detaljplan for Haramsøy næringsområde på gbn 14/41 og 14/19 med plankart, planføresegner og planomtale datert 30.04.2019 vert lagt ut på offentleg ettersyn i samsvar med plan –og bygningslova §12-10.

Publisert 11.07.2019
338.JPG

Kulturutvalet var samla den 04.07.2019 og gjorde slikt vedtak: KUV-009/19 Det var samrøystes å legge kulturminneplanen ut på offentleg høyring. Forslaget til kulturminneplan m. tilhøyrande handlingsdel er datert 26.6.2019.

Publisert 02.07.2019
VAL_Bildene_kan_brukes_fritt.jpg

Kommunestyrevalet for 2019 gjeld for Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. Allereie frå 1. juli kan du tidlegstemme på alle fem rådhusa. Den offisielle valdagen er måndag 9. september. 

Publisert 24.06.2019
Illustrasjon kunngjering (002).jpg

Fellesnemnda for nye Ålesund, Giske kommunestyre og Sula kommunestyre vedtok i møte 13. juni 2019, med heimel i § 11-12, jfr kap. 9 (interkommunalt plansamarbeid), å varsle oppstart av arbeidet med ein felles klima-, areal- og transportplan (KATP) for region Ålesund. Vidare blei det vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.