Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

 

Sist endra 19.10.2017
Publisert 09.10.2017
Kulturpris

Vi har svært mange eldsjeler og lag/foreiningar i bygdene våre som er med på å gjere Haram kommune til ein fantastisk kommune å bu i.

Haram kommune har to prisar som vert delte ut kvart år. Kulturprisen i Haram (kr 15.000,-) og Ungdommens kulturpris i Haram (kr 5.000,-).

Publisert 09.10.2017
Spelemidlar

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar kan søkje om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

Publisert 06.10.2017
Austnes.jpg

Haram kommunestyre godkjende med heimel i plan og bygningslova § 12-12 den 28.09.2017 i KS- vedtak 076/17 Detaljplan for regulering til veg med gang/sykkelsti av eit mindre område langs fylkesvegen i Austnes datert 15.03.2017 med føresegner og tilhøyrande dokument datert 26.08.2017. 

Publisert 06.10.2017
Detaljregulering naustområde- Hurla.jpg

Fast utval for plansaker godkjende med heimel i plan og bygningslova  den 03.10.2017 i UPL sak 051/17 at Detaljregulering småbåthamn og naust på gbnr. 23/1 kunne leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med detaljplanen er å legge til rette for bygging av naust i tilknyting til det eksisterande naustområde, samt etablere ny molo.  

Publisert 06.10.2017
Fagdag IP - facebook.jpg

Det vert fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november.
Fagdagen er eit samhandlingsprosjekt og målsettinga med den er å informere om og fremme bruken av individuell plan.

Målgruppa for arrangementet er brukarar og pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte.

Fagdagen er gratis og alle interesserte er velkomne!