Publisert 26.04.2017
Vi vil FRAM.jpg

Ungdom, studentar og alle som aktivt brukar det kollektive tilbodet i regionen er velkomen til å fortelle kvar skoen trykkjer på Terminalen byscene 27. april.

Publisert 25.04.2017
Eidet omsorgssenter.jpg

Frå tirsdag 25. april 2017 opphøyrer drifta ved Vatne sjukeheim, Solbakken bukollektiv og Haram kvileheim. Bebuarar og personale flyttar no inn i det nye omsorgssenteret på Eidet.

Publisert 18.04.2017
Høyring - breiband.jpg

Haram kommune har fleire område som har dårleg breibandstilbod og ein ynskjer å identifisere desse områda for deretter å vurdere om ein skal søkje etter breibandtilskot. For å kunne søkje er eitt av krava i søknaden at planen for utbygging skal vere til høyring i ein månad.

Publisert 11.04.2017
Opningstider påska 2017.jpg

Publisert 07.04.2017
kommuneTV.png

Vi har installert to kamera i kommunestyresalen og du vel sjølv kva kamera du ønskjer å sjå. Om du ønskjer å vite fleire detaljar om ei sak, kan du enkelt trykkje på tilhøyrande sakspapir.

På sakslista stod mellom anna desse sakene:
  • Ad hoc-utval oppvekstsektoren. Orientering til kommunestyret
  • Oppgradering av ferjekaia på Store Kalvøy
  • Val frå Haram til styringsgruppe - nye Ålesund kommune
  • Stilling som rådmann og prosjektleiar for "nye Ålesund kommune" - mandat for tilsettingsutval

 Trykk her for å sjå sendinga frå møtet

 Trykk her for å sjå sakaspapira til møtet

Publisert 04.04.2017
Utstyrsbasen.png

Visste du at Haram kommune har fått ein utstyrsbase? Her kan alle som bur i Haram kommune låne friluftsutsyr heilt gratis.

Publisert 04.04.2017
Detaljregulering til veg med gang- og sykkelsti på Austnes.jpg

Fast utval for plansaker godkjende den 21.03.2017 i UPL sak- 017/17 med heimel i plan og bygningslova § 12-10 at detaljplan for Detaljregulering til veg med gang/sykkelsti av eit mindre område langs fylkesvegen på Austnes kunne leggast ut til offentleg ettersyn.  

Publisert 04.04.2017
Omregulering til Motorsportbane- Vatnedalen.jpg

Fast utval for plansaker godkjende 21.03.2017 i sak 018/17 at detaljplan for Massetak/Parkering/Motorsportbane kunne leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. 

Publisert 04.04.2017
Områderegulering for skule og idrettsanlegg mv. på Vatneeidet.jpg

Fast utval for plansaker godkjende den 21.03.2017 i UPL sak-019/17 med heimel i plan og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 at framlagt forslag for planprogram for Områdeplan for skule og idrettsanlegg mv. ved Vatneeidet på Vatneeidet kunne leggast ut på offentleg ettersyn samstundes med varsel om oppstart av planen. 

Publisert 23.03.2017
Nordøyvegen informasjonsmøte - øyane.jpg

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om fv. 659 Nordøyvegen

Publisert 21.03.2017
Legevakt, ny adresse.jpg

Frå og med 21. mars er Ålesund interkommunale legevakt flytta til eit nytt bygg på vestsida av Ålesund sjukehus.
 
Publisert 15.03.2017
kulturmidlar.png

Lag og organisasjonar heimehøyrande i Haram kommune kan søkje om ordinære kulturmidlar for 2017.

Publisert 24.02.2017
Politisk møte.png

Det er møte i Fast utval for plansaker og  Haram formannskap tysdag  28.02.17 kl.12:45 i Ingebrigt Davik-huset 2. etg. i Brattvåg. 

Møta er ope for publikum.
 
Publisert 23.02.2017
Nordøyvegen informasjonsmøte.png

Nordøyvegen kjem. Det er eit kjempestort prosjekt som vil skape mange oppdrag for bedrifter og som kan skape nye arbeidsplassar. 

Publisert 22.02.2017
Offentleg ettersyn 2.png

(PDF, 2 MB)

Framlegg til kommunal planstrategi for Haram kommune er lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med innspel/merknader er satt til 22.03.2017

Publisert 17.02.2017
Søk barnehageplass.png

Hovudopptak for ledige plassar frå 15.08.2017

Publisert 15.02.2017
UKM 2017 framside.png
Laurdag 18. februar 2017 er det UKM Lokalmønstring for Haram og Sandøy! I år er arrangementet i Ingebrigt Davik-Huset i Brattvåg. Her blir det musikk, dans og kunst, vist og framført av flotte og kreative ungdomar!  Vi sender arrangementet live frå kl. 16.45
 

Publisert 14.02.2017
Haramskonferansen 2017 - med play.png

Tysdag 14.02 gjekk årets Haramskonferanse av stabelen i Ingebrigt Davik-huset. Tema for dagen var «Omstilling i regionen». Arrangør var Haram Næring og Innovasjonsforum, i samarbeid med ÅKP og Haram kommune. 

Publisert 19.01.2017
Beredskapsvarsel - varsling om flaum - gult

NVE varslar om flaum, jord-, sørpe- og flaumskredfare GULT nivå frå torsdag 19, januar.

Publisert 12.01.2017
Landbruk - produksjonstilskot 2.png

Frå og med mai 2017 vil det skje endringar i korleis føretak skal søke om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. 

Publisert 04.01.2017
1 Områdekart - tennfjrd.png

I samsvar med Plan- og bygningslova vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsarbeid. 

Planområdet ligg langs fylkesveg 106 i Tennfjord. På kartutsnittet er vist strekninga som Haram kommune
ynskjer regulert.
Føremålet med reguleringa er etablere plangrunnlag for å kunne bygge fortau/gangveg langs fylkesveg 106
Tennfjordvegen på strekninga frå busslomma ved Tennfjord skule til Vadsetkrysset, samt passeringslomme ved
Vadsetkrysset.
Publisert 23.12.2016
Beredskapsvarsel - mogleg ekstremver

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sendt ut melding om auka overvaking før mogleg ekstremvêr måndag 26.12 

Publisert 23.12.2016
Rimma-Plankart (2).jpg

Fast utval for plansaker godkjende den 19.10.2016 i sak 038/16 at detaljplan for regulering til bustad ved Rimma- Haramsøy kunne leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova § 12-10.

 
Publisert 23.12.2016
Småbåthamn Lepsøy.jpg

Haram kommunestyre godkjende den 15.12.2016 med heimel i plan og bygningslova forslag til detaljplan for naust ved Lepsøy småbåthamn- Lepsøy i KS sak 107/16.

Formålet med detaljplanen er å leggje til rette for bygging av naust bak eksisterande naustrekkje ved småbåthamna. 
 
Publisert 16.12.2016
morotur.png

Frå og med 01.01.2017 vil folkehelsekoordinator Ida Vollan Wisth fungere som morotur-redaktør i Haram. Det at vi i kommunen har fått ein eigen redaktør, vil gjere det enklare å redigere moroturomtalane som ligg ute på fylkeskommunen si side slik at dei alltid er oppdaterte.

Publisert 16.12.2016
kulturprisane i Haram - uten tekst.png

Kulturprisane i Haram kommune for 2016 blir delt ut under møte i kommunestyret torsdag 15.12.  Følg utdelinga på KommuneTV.
Møtet startar kl 15:15

  

Publisert 08.12.2016
plakat_fjell_sjekkinn_web_NY.jpg

♥ du Sunnmøre? Lengtar du heim til ho mor? Då vil vi gjerne sjå deg på Sjekk inn på Terminalen i Ålesund 29. desember. 

Publisert 25.11.2016
Informasjonsplakat NYNO Digital radio erstatter FM i 2017.png

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalar som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?

Publisert 18.11.2016
idrettshall i søvika tilpassa facebook.jpg

Tanken om idrettshall i Søvika er ikkje ny, IL Norborg har arbeidd for dette lenge, men arbeidet har stoppa opp. Spørsmål om framdrift har vore tema i kommunestyret og ordføraren vil arrangere eit ope møte på Søvik skule torsdag  24. november kl. 18:00 for å avklare om det er interesse for å kome vidare i denne saka.

Publisert 17.11.2016
18091257956_d877021dcc_z.jpg

Barne-ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom for 2017. Tilskotsåret vert rekna frå 01. mars 2017 til 01. mars 2018.

Publisert 17.11.2016
idedugnad.jpg

Haram kommune er i gang med utarbeiding av ny arealplan. Kommuneplanens arealdel er bestemmande for bruken av alt areal i kommunen i planperioden. Haram kommune vil invitere firma som driv i bustadbransjen til idédugnad om utvikling av eksisterande og nye bustadområde i Haram.

Publisert 11.11.2016
hpv-vaccine 2.png

Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Programmet startar opp i november 2016. Vaksinen er tilrådd til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. 

Publisert 04.11.2016
nettside.jpg

Vi oppmodar interesserte lag/organisasjonar i Vatne/Tennfjord-området om å melde si interesse for oppdrag som teknisk arrangør UKM si lokalmønstring i Haram i 2017.

Publisert 03.11.2016
Framsida 6.jpg

18 mann frå alle brannstasjonar i Haram kommune er i innspurten på grunnkurs Brannkonstabel. Kurset går over 16 dagar med teori og praksis. 

Gi eit ekstra smil til brannfolka våre når du ser dei. Dei gjer ein kjempeinnsats for lokalmiljøet vårt!
 
Publisert 20.10.2016
Kildesortering3.jpg

ÅRIM har foreslått ny kjeldesorteringsordning for innbyggjarane. Det folk flest vil merke med ny ordning, er fleire dunkar til sortering av avfall, dei må etablere nye kjeldesorteringsvanar, og at ÅRIM hentar avfallet med andre frekvensar enn før. På denne måten får folk levert mykje meir til materialgjenvinning.

>>> Les meir om forslag til ny kjeldesortering her

Publisert 20.10.2016
Kulturpris

Vi har svært mange eldsjeler og lag/foreiningar i bygdene våre som er med på å gjere Haram kommune til ein fantastisk kommune å bu i.

Har du forslag til nokon heimehøyrande i Haram som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege?

>>> Send inn forslag på kandidat her

Frist for innsending er 01.11.16

Publisert 20.10.2016
Spelemidlar

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Kommunar, idrettslag, andelslag eller andre kan søkje om midlar til bygg og anlegg.

>>> Trykk her for søknadsskjema 

Søknadane skal sendast elektronisk.
Kommunen sin frist for søknad vert sett til 25.10.2016

Publisert 19.09.2016
brannvernuka 2.jpg

 Har du lyst til å sitje i ein brannbil? Nysgjerrig på korleis det er inne på ein brannstasjon?  Vi inviterer til open dag med spanande aktivitetar for store å små!