Kunngjering av godkjenning av detaljplan for småbåthamn i Tennfjord

Kart . Småbåthamn i Tennfjord - Klikk for stort bilete Haram kommune har gjort følgjande vedtak KS-028/18: Haram kommunestyre godkjenner med heimel i plan-og bygningslova §12-12 forslag til detaljplan for småbåtham i Tennfjord med føresegner, plankart og planomtale datert. 06.05.2018.

Formålet med planen er å legge til rette for utviding og betre fasiliteter ved småbåthamna. Småbåtlaget ynskjer å utvikle landarealet mellom hamna og Kleivavegen, for å dekkje auka arealbehov til bodplass, parkering, endring av tilkomstveg samt universell tilrettelagt friområde og båtplassar.

Innsyn i dokument finn du under:


Klagerett:
Jf. Forvaltningslova kap. VI §28-§29 er frist for å klage 3 veker frå den dag vedtaket blir kunngjort. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
 
Klagen kan sendast:
 
Dersom de ynskjer fleire opplysningar i saka, kan de ta kontakt med underteikna.
 
Sist endra 09.07.2018

Kontaktpersonar

Elin-Grete Vatnehol

Planleggar
Telefon : 930 27 581
E-post : Send e-post