Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket og tilskot til drenering av jordbruksjord

Landbruk - SMIL-og dreneringstilskot 2018.png - Klikk for stort bilete

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Føremålet med SMIL-tilskotet e å fremje natur- og kulturminneverdiane og minke forureining i jordbruket, samt stimulere til auka bruk av beite.

For søknadsskjema og meir informasjon om ordninga kan du følgje lenkene under:

>>> Søknadsskjema: SMIL-tilskot

>>> Landbruksdirektoratet: Spesielle miljøtiltak i landbruket

Tilskot til drenering av jordbruksjord

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidligare er grøftet, kan søke om tilskot til drenering. Det kan også bi gitt tilskot til eigar av jordbruksareal som blir leigd ut.
 
For søknadsskjema og meir informasjon om ordninga kan du følgje lenkene under:
 
 

 

Søknaden skal sendast til:

Haram kommune
Storgata 19
6270 Brattvåg

eller til postmottak@haram.kommune.no

 

Søknadsfrist for begge tilskotsordningane er 1. april 2018.

Sist endra 01.03.2018