Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for permanent massedeponi

Varsel massedeponi Fjørtoft.jpg - Klikk for stort bilete

Statens vegvesen varsler med dette at vi, på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune, har påbegynt arbeidet med en detaljreguleringsplan for et massedeponi på Fjørtofta. Planarbeidet skjer i samarbeid med Haram kommune. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Beskrivelse av prosjektet

Massedeponiet skal romme overskuddsmasser fra tunneldriving av de undersjøiske
tunnelene som inngår i Nordøyveg prosjektet. Hensikten med å lagre disse massene i lengre
tid, er at fylkeskommunen ønsker å benytte disse massene til samfunnsnyttige formål i
nærområdet og ønsker tid til å avklare bruken av disse massene. Det kan være behov for å lagre i størrelsesorden 200 000 – 300 000m3 tunnelstein på massedeponiet.
 

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen
10. oktober 2017. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til:
 
Statens vegvesen region Midt,
postboks 2525, 6404 Molde
 
eller med e-post til firmapost-midt@vegvesen.no.
 
Når vi har laget et utkast til reguleringsplan vil denne bli lagt ut til offentlig ettersyn i
minimum 6 uker, og det vil ha være mulig å komme med konkrete tilbakemeldinger på
planforslaget. Merknader besvares ikke nødvendigvis avsender direkte, men kommenteres i
siste avsnitt i plandokumentet som blir lagt frem for politisk behandling etter
høringsperioden. Blir det vesentlige endringer i planen blir den lagt ut til 2.gangs offentlig
ettersyn, og berørte vil bli varslet om dette pr brev samt via lokalavis.
 

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir
utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.
 

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte planprosjektleder Pernille
Ibsen Lervåg på telefon 41087093, e-post pernille.lervaag@vegvesen.no eller Haram
kommune ved Hege Gjøsund på telefon 70207641,
epost: hege.gjosund@haram.kommune.no.
Sist endra 19.09.2017