• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

 1. Styrar og vikar
 2. Dagleg leiar

Søknad om skjenkeløyve og/eller serveringsløyve

Personar eller verksemder som vil drive serveringsstad i næringssamanheng, må søkje kommunen om serveringsløyve. For å kunne søkje om skjenkeløyve for alkohol, må du fyrst ha serveringsløyve.

Endringar i løyve skjer ofte fleire gonger i løpet av løyveperioden. Dette kan skje til dømes ved skifte av dagleg leiar, skifte av styrar/vikar for styrar for skjenkeløyve, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforholda. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve.

Dersom serveringsstaden blir tatt over av ein annan, fell serveringsløyvet bort dersom det ikkje blir søkt om løyve innan 30 dagar etter at det blei inngått avtale om overdraging.

Kriterium/vilkår
Skjenkeløyve kan ikkje gjevast åleine, det må også føreligge eit serveringsløyve. Løyvesøkar og personar som har vesentlig innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderlig vandel.

For kvart løyve skal det utpeikast ein styrer med avløysar knytt til serveringsstaden. Styrar og avløysar må begge ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Begge personane må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Dei må oppfylle krava som er satt i alkoholloven (og serveringslova).

Vandelskrav
Sentrale personar i verksemda må ha vist uklanderleg vandel. Kravet rettar seg mellom  anna mot løyvehavar og personar som eig ein vesentleg del av verksemda, eller som mottek ein vesentleg del av inntektene, eller som på annan måte har vesentleg innverknad på verksemda. Vandelskravet omfattar tilhøvet til alkohollovgjevinga, anna lovgjeving som har samanheng med formålet til alkohollova, og også skatte-, avgifts- og rekneskapslovgjevinga.

Skatteattestar skal leggjast ved søknaden. Kommunen skal vidare be om uttale frå politiet og kan også be om opplysningar frå skattemyndigheitene. Ved søknad om skjenkeløyve skal også sosialtenesta i kommunen uttale seg.

Kvalifikasjonar

 • Serveringsløyve - etabelrarprøva
  For å bli godkent som dagleg leiar ved serveringsstadar må ein ha avlagt og bestått etablerarprøva.
  >>> Les meir om etablerarprøva her
   
 • Skjenkeløyve - kunnskapsprøve i alkohollova
  For å bli godkjent som styrar/vikar for styrar for eit skjenkeløyve må ein ha avlagt og bestått kunnskapsprøva i alkohollova
  >>> Les meir om kunnskapsprøva i alkohollova her

Skjenkeløyvet kan gjelde

 • Alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk med lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent
 • All alkoholholdig drikk

Pris for tenesta
Alle som innehar en sals eller skjenkeløyve skal kvart år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal reknast på grunnlag av forventa omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Minstegebyr
I forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 er minstegebyret for å inneha eit salsløyve sett til kr. 1.380,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 4.100,- pr. år.

Samarbeidspartar

 • Vaktselskap/kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkjarens og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokala, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om løyvehavar føl skatte-, avgifts- og rekneskapslover)
 • Nav sosialtenestaRegelverk

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltingslova)

Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

. Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.
Vent...

Loader

Skjemaeier: Haram kommune | Brukerstøtte telefon 70 20 75 00 | Brukerstøtte epost: servicetorget@haram.kommune.no

Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.